ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI / РЕЄСТРАЦІЯ В САДОК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ CZ / МЕДИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ UA

VÝSLEDKY ZÁPISU 2022/2023

SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE 17. 5. 2022 od 16.30 hod. ve třídě "C" (červené dveře). Tato schůzka probíhá bez dětí. 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Informace k zápisu do MŠ 2022/2023

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude probíhat od 11. 4. - 29. 4. 2022.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cesky-brod-kollarova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře, EL, ) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

  • Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. - 3. 5. 2022.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 3. 5. 2022 13.00 hod., po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou. Dokumenty lze doručovat i v průběhu předzápisu, vždy po dohodě s ředitelkou MŠ, tel. +420 604 376 028

MOŽNÉ ZPŮSOBY DORUČENÍ TISKOPISŮ:

  1. Do datové schránky školy: hfmsvpy
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)
  3. Poštou
  4. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na tel. +420 604 376 028

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel - platí pro mimobrodské.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE DNE ................. V 16.30 hod. INFORMAČNÍ SCHŮZKA.

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

  1. Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě.
  2. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku - od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).
  3. Ostatní děti (podle věku - od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.