ZÁPIS 2024/2025

Pro děti, z Českého Brodu platí, že NEDODÁVAJÍ VÝPIS Z EVIDENCE OBYVATEL.

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude probíhat od 8. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Odkaz k předzápisu bude aktivní spolu s dalšími informacemi.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cesky-brod-kollarova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře....) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. - 3. 5. 2024.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 3. 5. 2024 13.00 hod., po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC a kontaktovat ředitelku MŠ.

DOKUMENTY LZE DORUČOVAT I V PRŮBĚHU PŘEDZÁPISU, VŽDY PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU MŠ, tel.  604 376 028.

MOŽNÉ ZPŮSOBY DORUČENÍ TISKOPISŮ:

1. Do datové schránky školy: bifjxad

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)

3. Poštou

4. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na                             tel. č.  604 376 028

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel – platí pro mimobrodské.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

U zápisu se budeme těšit na Vás i Vaše dítě :-)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.


VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

1. Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě.

2. Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

3. Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE: https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf


SCHŮZKA pro rodiče PŘIJATÝCH dětí se bude konat 19. 6. 2024 od 16:30 hod., třída "C" (červené dveře).

Tato schůzka probíhá BEZ dětí. Děkujeme za pochopení.