Informace k zápisu pro rok 2020/2021

Jak postupovat při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

1/ tiskopisy vyplňte online na  na webu: www.elektronickypredzapis.cz, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. - 16. 5. 2020.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 16. 5. 2020 14.00 hod., po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou):

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 

1. do datové schránky školy: hfmsvpy

 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 
3. poštou,
 
4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na tel. č. 604 376 028
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 

Dále je nutné dodat: kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte.

Pro tento rok není nutná návštěva dětského lékaře pro potvrzení, je nahrazeno Čestným prohlášením + kopií očkovacího průkazu přesto (na základě četných dotazů) dávám k dipozici i tiskopis: Vyjádření lékaře 2020.docx (14191). V případě, že dodáte toto vyjádření lékaře, nedokládá se čestné prohlášení ani kopie očkovacího průkazu.

 
V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.
 
Místo trvalého pobytu dítěte není třeba dokládat, spádovost ověří ředitelka školy na Městském úřadě.
 
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.
 

Po ukončení řádného zápisu bude všem dětem přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zákonnému zástupci emailem nebo SMS (kontakt uvedený v žádosti pro rychlejší komunikaci). Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

 

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

 

 

 
 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě
  1. děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  1. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

      Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí. 

Český Brod  1. 3. 2020