Vítáme Vás na našem webu

Bližší informace pro prázdninový provoz naleznete v sekci PRÁZDNINY.
 
Otevírací doba MŠ:  od 1. 6. 2020 bude provoz od 6.30 - 16.30 hod. Vyzvedávání bude probíhat po obědě 12.15 - 13.00, po spaní od 14.30 hod. 
Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili délku docházky dítěte a nechávali děti v MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou. Děkujeme.
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla provozu mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

 v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020

 1. Provoz mateřské školy
 • Mateřská škola bude znovu otevřena v omezeném provozu od 6.30 do 15.00 hod. od pondělí 18. května 2020 (toto omezení bude trvat předběžně do 31. 5. 2020, dále bude upřesněno), z důvodu zajištění psychohygienických podmínek a zvýšené dezinfekci prostor MŠ. 
 • V provozu budou všechny třídy MŠ.
 • Po otevření MŠ nezaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR.
 • Docházka do mateřské školy je dobrovolná, není nutno plnit povinnou předškolní docházku.
 • Platby školného za březen a květen budou dle docházky dítěte poníženy o poměrnou část. Za měsíc duben se školné neplatí! Děti, které nenastoupí školné neplatí. 
 1. Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 nebo jiného onemocnění během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Každé pondělí před vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce Čestné prohlášení – ke stažení zde: Čestné prohlášení.docx (19028) , toto prohlášení si může zákonný zástupce předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Pokud nebude v pondělí dítě doprovázet zákonný zástupce, musí mít doprovázející osoba toto čestné prohlášení od něj vyplněné a podepsané. Bez tohoto řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nelze dítě do MŠ vpustit.
 • Při prvním vstupu musí zákonný zástupce podepsat seznámení s Dodatkem školního řádu: Dodatek školní řád zdravotní stav 2019_2020.docx (15290) a s Pravidly provozu mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.
 1. Příchod do mateřské školy
 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Na zahradě MŠ je do odvolání zakázáno se zdržovat!
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Scházení dětí bude probíhat pouze od 6.30 do 8.00 hod.! K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8 hodinou ranní. Žádáme proto zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli. Je nutné počítat se zdržením.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ jednotlivě (dítě + jeden doprovod) a budou se v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, po předání dítěte do třídy vždy ihned budovu opustí.
 • U vstupu do každé třídy bude pověřený MŠ měřit dítěti i doprovázející osobě teplotu bezkontaktním teploměrem. Dle epidemiologického opatření v případě jakéhokoliv náznaku nemoci nebude nikdo do školy vpuštěn. Před vstupem do šatny si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Doprovod zajistí svléknutí a uložení roušky dítěte do uzavíratelného sáčku označeného jménem, přezutí, převléknutí dítěte a jeho předání do třídy. Do třídy musí mít dítě jiné svrchní oblečení. Vzhledem k tomu, že budou děti trávit většinu času venku, je potřeba zajistit dostatek vhodného oblečení na převléknutí, vše podepsané.
 • Po vstupu do třídy si dítě pod dohledem učitelky důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, přesto je možné a doporučujeme tuto nebo i další ochranné pomůcky používat. V případě, že bude dítě používat roušku, je třeba, aby mělo 3-4 roušky na den, dva uzavíratelné sáčky označeném jménem a popisem použité a nepoužité.
 • Každé dítě musí mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Ředitelka školy může dle aktuální situace nařídit povinné nošení roušek.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.
 • Každé dítě si přinese uzavíratelnou láhev, řádně označenou jeho jménem. Z důvodu zpřísněných pravidel budou mít děti při pobytu venku pití k dispozici v těchto lahvích. Tuto láhev si bude dítě nosit každý den domů. 
 • Vyzvedávání dětí bude možné po obědě od 12.15 do 15.00 hod., v případě, že bude dítě vyzvedáváno ze zřídy MŠ platí stejná pravidla jako ráno, při vyzvedávání ze zahrady MŠ bude mít dítě s sebou batůžek s věcmi, včetně láhve a vyzvedávající osoba již nebude vstupovat do budovy MŠ. 
 1. Hygienická opatření
 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno vícekrát denně. Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, židle, spínače světla, ..).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
 1. Stravování
 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách nebo na terasách MŠ v běžném režimu.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví na výdejní okénko, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem budou vozit pracovnice školní jídelny ke třídě, do třídy na výdejní okénko bude jídlo nosit provozní pracovnice, která bude používat zakrytí nosu a úst a jednorázové rukavice.

 1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 1.  V případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

 
 

Podívejte se na naše otevírací video níže.